Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Partneři webu

Představujeme informační systém Money S4

Středa, 27 Říjen 2010 13:40

moneys-s4Na stránkách časopisu IT Systems byly již v nedávné minulosti prezentovány výsledky recenze produktů Money S3 i Money S5. Zatímco Money S3 představuje „krabicové“ řešení vhodné pro vedení daňové evidence, účetnictví a ostatních agend především nejmenších společností či podnikatelů, Money S5 byl od začátku vyvíjen jako ERP systém šitý na míru zákazníkům – zejména středním a velkým firmám. Svým zatím posledním produktem na poli informačních systémů, systémem Money S4, se společnost Cígler Software snaží zaplnit mezeru mezi těmito dvěma produkty. Svou pozornost zaměřuje především na společnosti, které chtějí využívat výhod aplikace klient/server umožňující zpracování velkého objemu dat v transakčním režimu, případně možností propojení s dalšími aplikacemi, to vše za vynaložení podstatně menších nákladů než u Money S5. Navíc ze systému S4 lze v případě potřeby snadno přejít na tento vyšší systém a náklady na zavádění informačního systému tak rozložit do delšího časového úseku.

Money S4 je zájemcům nabízen ve dvou základních verzích, a to Money S4 Premium a Money S4 Office. Verze Office obsahuje moduly Účetnictví, Adresář, Fakturace, Mzdy, Majetek a další moduly pomocné evidence, jako jsou například kniha jízd. Verze Premium je navíc rozšířena o Objednávky a vedení skladů. Obvyklá cena tohoto produktu se pohybuje mezi třiceti a devadesáti tisíci korunami.

Ovládání, vyhledávání a filtrování, přístupová práva

Systém zachovává osvědčené principy známé z předchozích systémů. V oblasti ovládání tak nabízí možnost zapnout kromě zobrazení základní nástrojové lišty přehledný navigační panel umístěný nalevo od pracovní plochy. Ten zobrazuje z dodavatelem nadefinovaných položek jednotlivých agend ty položky, ke kterým má aktivní uživatel nastavena přístupová práva, v kořeni navigátoru lze, v případě zájmu, zobrazit vybrané položky Money Dnes. Jde o souhrnné údaje o pohledávkách, závazcích, grafy cash flow a jiné vybrané ukazatele. Každý uživatel si také může v záložce navigačního panelu nastavit své oblíbené funkce či seznamy, a to s volbou jejich zobrazování buď pro všechny agendy, či pouze pro danou agendu. Na samostatné záložce jsou rovněž shrnuty poslední použité nabídky. Na konkrétních položkách může uživatel vyvolat místní nabídku (pop-up menu), které nabízí vhodné funkce pro danou oblast. Z těchto funkcí doporučuji využívat zejména volby „převzít do“. Touto cestou lze eliminovat nutnost opakovaného zadávání některých údajů v jednotlivých agendách. Lze tak například vyjít ze zaevidované poptávky klienta, příslušná data převzít do vystavené objednávky a po dodání položky do faktury vystavené dodavatelem a dále pokračovat až do vystavení zálohové či konečné faktury zákazníkovi. V plném zobrazení dokladu lze pak následně zobrazit postup tohoto pořizování jednotlivých navazujících dokladů.

moneys-s4-01

Pokud jde o nastavení přístupových práv jednotlivým uživatelů, přístup do jednotlivých agend lze definovat až do úrovně konkrétního sloupce seznamu či záznamu v kartě. Kromě obvyklých nastavení práv typu číst, přidat, opravit a smazat je možno využít také volby „ schvalovat doklad“. Použitím tohoto typu práv je možno posílit vnitřní kontrolu, neboť tímto způsobem se odděluje zavedení dokladu do účetní evidence od možnosti provedení úhrady dokladu. Neschválený doklad se neobjevuje v nabídkách k úhradě a nelze jej ani převést do jiného dokladu. Kontrolní funkci zvýrazňuje také možnost jednoduše si pravým tlačítkem na příslušné položce zobrazit údaje o tom, kdo příslušný záznam tvořil či naposledy modifikoval. Celý proces nastavování práv jednotlivým uživatelům usnadňuje využívání uživatelských rolí, kdy se definují přístupová práva k jednotlivým agendám, jejich seznamům a k funkcím, které lze na seznamy aplikovat, přičemž tento seznam rolí je hierarchický. Nově vytvořená podřízená role přebírá nastavení „rodiče“ a teprve následně lze provést její změnu.

Ovládání programu je celkově intuitivní, připomíná způsob práce známý z MS Office, v případě potřeby je uživateli k dispozici elektronická příručka a přehledná nápověda. Z ní mimo jiné doporučuji nastudování kombinací horkých kláves, jejichž používání může výrazně zkrátit čas na pořizování dokladů. Jednotlivé záznamy v zobrazených seznamech lze řadit jednoduše kliknutím na záhlaví příslušného sloupce, přičemž za použití klávesy Shift lze dále postupovat do dalších sloupců a postupovat v řazení ve druhém a dalším sledu. Pro hledání záznamů lze použít jednoduché vyhledávání v konkrétním sloupci (rychlé hledání), či celém seznamu pomocí propracovaného fulltextového vyhledávání.

Velmi komfortní je v Money S4 filtrování záznamů. Uživatel může použít jednoduché filtry, které je možno složit z různých kombinací dodavatelem nadefinovaných podmínek dávajících smysl v příslušné agendě, případně lze definovat vlastní pokročilé filtry (buď pouze lokální, pro přihlášeného uživatele, či globální, tedy dostupné všem uživatelům). V pokročilých filtrech uživatel definuje libovolné kombinace jakýchkoliv podmínek. Vytvořené filtry lze uložit a zobrazit v přehledné stromové struktuře, v ní je možno pouhým zaškrtnutím volit potřebné kombinace filtrů, a to za použití logických operátorů indikovanými barevnými tečkami (a zároveň, nebo).

Adresář

Všechny moduly mohou přebírat data z adresáře, v němž si uživatel může nastavit, jakým způsobem chce být případně upozorňován na duplicitní vkládání hodnot. Pomocí vazeb mezi vloženými subjekty lze evidovat více poboček stejné firmy. Kromě možnosti vkládat obvyklé údaje typu adres, kontaktních osob, používaných bankovních účtů (stejně jako IČ jsou podrobovány kontrolnímu algoritmu) stojí za zmínku možnost používat adresní klíče – jde v podstatě o jakákoliv klíčová slova, která lze přiřazovat k jednotlivým obchodním partnerům. Na jejich základě pak lze provádět například zařazení klientů do skupin pro zacílení marketingových aktivit, vyhodnocení prodejů apod. Adresní klíče je možno importovat v XML podobě z jiné agendy, či celého programu, což ocení například společnosti, které již systém klíčů používaly v MoneyS3. Adresář může údaje přímo přebírat z registru ekonomických subjektů, plátce DPH ocení možnost přímo z karty v adresáři ověřit plátcovství DPH prostřednictvím registru VIES. Možné je také on-line propojení na insolvenční rejstřík. Potřebné údaje z adresáře lze exportovat do MS Outlook.

moneys-s4-02

V adresáři lze aplikovat i hromadné změny, kdy na základě zvoleného filtru nebo obratu firem přiřadíme, odebereme či nahradíme těmto firmám různé controllingové proměnné, slevy či kredity, a to za sledování kontrolní simulace této změny.

Velmi propracovaná je možnost návrhu vzájemných zápočtů pohledávek a závazek mezi vybranými firmami. Zápočet pohledávek a závazků je možný i mezi více než dvěma subjekty při respektování případné nadřízenosti a podřízenosti firem. Kromě vystavených a přijatých faktur mohou být brány v potaz také jiné pohledávky a závazky a dobropisy. Systém lze nastavit tak, aby do návrhu k zápočtu nezařazoval ty závazky, na které již byl podán příkaz k úhradě, či ty položky, které již byly zahrnuty do některého z návrhů zápočtů. V systému lze připravit potřebné dohody k uskutečnění zápočtů, v případě pohledávek a závazků v cizí měně se započtení vždy musí provést prostřednictvím přepočtu na domácí měnu. V případě odmítnutí návrhu některou z firem je jednoduše stav pohledávek a závazků vrácen do původní výše a může být realizován jiný návrh.

Účetnictví, účetní uzávěrka, daně

Po založení agendy příslušné firmy (přičemž systém po zadání IČ automaticky některé údaje přebírá z registru ARES) a nastavení základních parametrů firmy (účetních, daňových, skladových aj.) může uživatel přistoupit k zavedení počátečních stavů na účtech a v jednotlivých agendách (pokladně, účtech, závazcích apod.). Oproti méně přívětivému navádění počátečních stavů do účetnictví v Money S3 je tento proces řešen velmi pohodlně s postupným zobrazováním částky chybějící k dorovnání rovnosti aktiv a pasiv. Vlastní účtování pak může probíhat, jak je v těchto systémech obvyklé, buď převzetím předkontací nastavených v rámci příslušné agendy (skladů, dlouhodobého majetku či interních dokladů), anebo – pro účetní případy, u nichž není očekáváno opakované použití – bez vazby na seznam předkontací přímým výběrem účtů z účtového rozvrhu na položce dokladu.

moneys-s4-03

Při práci není nutno se nějakým způsobem přepínat mezi jednotlivými účetními obdobími, souběžně tak lze účtovat do deníků více účetních období, zařazení do účetního období je vždy odvozeno od účetního data dokladu. Pro zobrazení deníku si pak uživatel může vybrat mezi volbou zobrazování všech pořízených dokladů v aktivní firmě, či pouze dokladů z roku s nastaveným pracovním datem. Pružnost účtování zvyšuje i to, že účetní předpisy nemusí být v seznamu předkontací zadány úplně, tj. je možno nechat některý z účtů jako nevyplněný a příslušný účet je doplněn až v závislosti na dalších parametrech transakce – například je definována obecně předkontace tržeb z prodávaného zboží na stranách Dal výnosového účtu (604) a DPH na výstupu (343) a použitý účet na straně MD je přiřazen v agendě vystavených faktur (311) či pokladně (211) a dle provedeného způsobu prodeje je doplněn. Může být také specifikován příslušnou analytikou účtu přiřazenou jednotlivým odběratelům či dodavatelům v adresáři pro vznik pohledávky či závazku.

moneys-s4-04

V deníku zobrazené záznamy lze jednoduše kopírovat, je také možno využívat šablon pro vkládání opakovaných účetních případů. Po zaúčtování všech účetních případů daného roku a spuštění roční účetní uzávěrky dochází k uzavření všech účtů a také (po ručním zaúčtování daně z příjmů) k automatickému zaúčtování výsledku hospodaření. Stejně tak dojde k otevření aktivních a pasivních účtů bezprostředně následujícího období prostřednictví počátečního rozvažného účtu, včetně zaúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Provedením této uzávěrky dochází k uzamknutí daného období a nelze do něj již (bez zrušení uzávěrky) pořizovat žádné další doklady. Uzamknutí vybraných dokladů či částí agend lze provést také prostřednictvím individuálního či hromadného zamykání dokladů, čehož lze využít například po podání přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období.

Při účtování lze využít členění na střediska, činnosti či zakázky. Na rozdíl od Money S3 však tyto controllingové proměnné lze již hierarchicky členit do stromové struktury, a následně tak provádět vyhodnocování ukazatelů dle potřeb uživatelů – tedy pro každý záznam zvlášť, pro záznam a všechny jeho podřízené záznamy atp. V případě potřeby lze informace o zakázkách a aktivitách obchodních partnerů implementovat jako součást CRM modulu. Společnosti, jež jsou součástí konsolidovaného celku a mateřská či dceřiná společnost je z jiného evropského státu, přivítají možnost přepnutí nejen výkazů a sestav, ale i celé nabídky programu do jiného jazyka. Oproti již dříve podporované němčině, angličtině a slovenštině v testované verzi Money S4 přibyla i bulharština. Program však v tomto případě nadále implicitně tiskne české účetní výkazy, i když jsou k dispozici nadefinované cizojazyčné verze, a uživatel tak musí nejprve ve volbě tiskových sestav ručně vybrat požadovanou verzi.

Pokud uživateli nevystačí s dodavatelem nadefinovanými účetními výkazy, lze další vytvořit v návrháři (modifikací stávajících, či zcela novým zadáním), přičemž lze ihned otestovat korektnost jejich sestavení. Za zmínku v modulu účetnictví nesporně stojí i možnost využívat tzv. aktivního salda. Oproti obvyklému čištění salda pasivním způsobem používanému ve většině systémů, tato funkce umožňuje v reálném čase párovat pohledávky a závazky s platbami (či vyrovnávat jiné účty, které byly v účtovém rozvrhu definovány jako saldokontní, tedy např. materiál či zboží na cestě). Přitom lze zjištěné chyby korigovat přímo na konkrétním dokladu s okamžitým zobrazením výsledku, a odpadá tak nutnost opakovaného tisku změněných sestav. Tím, že v Money S4 lze pracovat ve více účetních obdobích najednou, je navíc možné prostřednictvím tohoto aktivního salda získat vyhodnocení potřebných ukazatelů, například ziskovosti zakázek, bez ohledu na účetní období, přičemž sledovanou časovou řadu lze nastavit. Tato funkce se tak kromě nástroje k usnadnění práce může zároveň stát nástrojem v rukou manažera.

Pokud jde o podporu daňových záležitostí, v systému lze sestavit přiznání k DPH a souhrnná hlášení, výpočet daňové povinnosti k daním z příjmů není implementován jako součást tohoto programu. Pro tento účel (i výpočet dalších daňových povinností) si však může pořídit od stejného dodavatele program TaxEdit, který potřebné údaje z informačního systému načte a dále zpracuje. Recenze tohoto daňového softwaru (konkrétně verze pro Money S3) byla publikována na stránkách speciálu Small Business Solutions v roce 2008.

Přiznání k DPH sestavená v Money S4 lze po opatření digitálním podpisem přímo ze systému podat elektronicky prostřednictvím daňového portálu, v případě potřeby lze vytvořit i tištěnou kopii přiznání pro archivaci ve firmě. Využití elektronické podatelny se stává nezbytným i pro subjekty, které nadále preferují papírové verze přiznání, a to pro podání souhrnného hlášení o provedených ultrakomunitárních plněních do jiných členských států EU, které od letošního roku není finančními úřady přijímáno v jiné než elektronické podobě. Podklady k sestavenému přiznání DPH lze v systému podrobit několika kontrolám (např. odhalí chyby, kdy je k danému datu použita jiná sazba než ta, která byla platná k danému datu zdanitelného plnění, výpočet neodpovídá při použití dané sazby či je uvedeno „bez vztahu k DPH“, a přitom je částka DPH vyplněna). Při této kontrole lze zadat i toleranci, která mimo jiné vychází z uživatelského nastavení zaokrouhlování dokladů. K přehlednosti v daňových záležitostech přispívá i zobrazení údajů v elektronické podatelně, kde lze sledovat všechna elektronická podání se specifikací uživatele, který podání provedl.

moneys-s4-05

Pokud jde o napojení na další programy a databáze, Money S4 umožňuje přímý import kurzovních lístků z internetu pro načtení příslušných kurzů používaných pro přepočet majetku a závazků v cizí měně a automatické zaúčtování účtových rozdílů. V plné podobě je import možný z ČNB, Živnostenské banky a ČSOB, u řady ostatních bank je import nějakým způsoben omezen, například možností načíst data pouze pro aktuální den. V příslušné agendě pak uživatel zadává, který konkrétní kurz má být z kurzovního lístku vybírán, případně zda má po zvolené období být využíván kurz pevný. Samozřejmostí systému je podpora homebankingu, spolupráce s registry ARES a VIES, mapovými servery využívanými zejména v rámci adresáře či napojení na e-shopy.

Evidence majetku

V rámci modulu Majetek lze spravovat majetek vlastněný, tedy hmotný a nehmotný, včetně majetku s pro společnost nevýznamnou cenou (drobný majetek). Pro odpisovaný majetek lze generovat odpisový plán (maximálně dva plány pro položku majetku), přičemž uživatel má na výběr odpisování dle času, vytvoření vlastního odpisového plánu dle zvolených sazeb vstupní ceny v každém roce, případně lze nastavit účtování kalkulačních odpisů ve výši daňových. Na rozdíl od Money S5 není podporován výpočet odpisů kalkulovaných v návaznosti na uskutečněné výkony dlouhodobého majetku. Systém je dodáván s již přednastavenými číselníky daňových odpisových sazeb a koeficientů pro jednotlivé odpisové skupiny či povinnými počty měsíců daňového odpisování položek nehmotného majetku, stejně jako odpisů časově omezených zvýhodněných, tzv. krizových. Bez potíží lze v systému generovat odpisy při pokračování v odpisování po předchozím vlastníku, problémy nečiní ani přerušení odpisování či navyšování ceny o technické zhodnocení. Účetně se lze v systému vypořádat i s odpisováním do uvažované zbytkové hodnoty, na druhé straně v testované verzi nebylo zatím podporováno odpisování dle jednotlivých komponent, které bylo jako možnost odpisování u položek s různou dobou životnosti jednotlivých částí majetku zavedeno do národní úpravy účetnictví od 1. ledna 2010.

Kromě hmotných a nehmotných aktiv ve vlastnictví firmy lze v Money S4 evidovat majetek najatý formou operativního či finančního leasingu, včetně zahraničních leasingových smluv. V systému lze nejen zaevidovat splátkové kalendáře a postarat se o generování příslušných závazků, ale lze i vyčíslit příslušné daňové náklady každého účetního a zdaňovacího období. V modulu majetek lze spravovat i finanční investice s předpokládanou dobou splatnosti či předpokládané držby delší než jeden rok, nicméně tato oblast je v systému spíše okrajovou oblastí, takže záležitosti, jako je případné přeceňování na reálnou hodnotu, není zautomatizováno a je potřeba je řešit formou poznámek a účtování interními doklady. Společnosti, které vedou souběžně účetnictví dle české národní úpravy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS, přivítají v modulu majetku možnost spočítání odpisů majetku za použití metod DDB a SYD, a zejména pak možnost exportu veškerých účetních údajů do modulu Datev-Balance. Tento účetní modul, který je nutno pořídit samostatně jako externí modul, pak umožňuje sestavení účetních výkazů podle jiných národních úprav, například německé, a zejména reporting dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Sklady

Prostřednictvím tohoto modulu lze evidovat jak zásoby nakupované, tak zásoby vlastní výroby. Tento modul považuji za nejpropracovanější část systému disponující rozsáhlou sítí vazeb na další moduly (účetnictví, fakturace, adresář aj.). V modulu je možno vybrat si metodu účtování o zásobách – buď průběžnou (A), či periodickou (B). Tato volba se však provádí v základním nastavení agendy firmy bez bližší specifikace, a není tak možná kombinace těchto metod pro různé skupiny zásob. Jádrem a východiskem celého modulu zásob je katalog položek. Ten je následně využíván nejen pro tvorbu skladových karet zásob, ale může být využit například i pro fakturaci položek, jako je doprava či vytváření položek ceníku. V tomto katalogu můžeme kromě skladových položek známých z Money S3 – tedy typu jednoduchá položka zásob, služba, komplet, sada, výrobek nebo polotovar – definovat také položky vratných obalů členěných na dodavatelské nebo odběratelské a různé (např. autorské či recyklační) poplatky. Pro položku katalogu lze evidovat celou řadu parametrů.

Velkou pozornost doporučuji věnovat definici kategorií katalogu, které mají stromovou strukturu a jejichž podoba do značné míry předurčuje přehlednost skladové evidence. Při stanovení pořizovací ceny nakoupených zásob uživatelé jistě ocení možnost zvolit si metodu pro rozpouštění vedlejších nákladů spojených s pořízením do jednotlivých položek. Lze zvolit systém rozpouštění vedlejších nákladů podle celkového počtu měrných jednotek, podle nákladových cen položek či rovnoměrné rozpouštění podle počtu položek (bez ohledu na počet jednotek či jejich cenu). Naopak při vyskladňování lze pro oceňování úbytku homogenních zásob stejného druhu použít jak metodu FIFO, tak i metodu váženého průměru cen, přičemž tyto metody lze používat odlišně pro různé nadefinované sklady. Samozřejmostí je možnost i sledování zásob dle výrobních čísel či exspirací. Velmi propracovaná je v systému nabídka různých ceníků – odběratelských, dodavatelských, sezonních či dle oborů (na rozdíl od Money S5 však není podporována možnost importu ceníků dodavatelů). V systému lze definovat různé cenové hladiny k určení individuální ceny platné pro konkrétního partnera a položku zásob, přičemž každé firmě a ceně lze přiřadit libovolný počet cenových hladin, a to včetně nastavení množstevních slev. Při prodeji pak program zjišťuje, zda se některá z cenových hladin platných pro použitou cenu shoduje s cenovou hladinou platnou pro partnera, a pokud shodu nalezne, program tuto cenu použije. Pokud dojde k situaci, kdy se shoduje více prodejních cen, program použije nastavení způsobu výběru ceny z karty firmy.

Struktura ceníku může být odvozena z katalogu, skladů či jiných již použitých ceníků či jejich vybraných podmnožin. Data z ceníků lze pochopitelně přebírat do vystavovaných faktur. Struktura položek v ceníku a struktura katalogu položek jsou implicitně nezávislé, ale lze nastavit i jejich provázanost, tzn. že při změně struktury katalogu dojde k aktualizaci struktury ceníku.

Personalistika a mzdy

Evidence „lidských zdrojů“ může být realizována v Money S4 zejména prostřednictvím modulů Mzdy, Personalistika, případně také Adresáře (do něj jsou přenášeny údaje z evidence mezd, např. pro realizaci jejich výplaty). V případě potřeby lze využít také Knihu jízd – v rámci tohoto modulu jsou evidovány nejen jízdy realizované vozy ve vlastnictví účetní jednotky, ale jsou zde evidovány veškeré cestovní příkazy zaměstnanců a společníků a v souvislosti s tím počítány veškeré cestovní náhrady. Ty jsou pak odesílány do modulu mezd. Modul Personalistika umožňuje personálnímu oddělení uchovávat veškeré důležité údaje o zaměstnancích či společnících v závislé činnosti a zajistit jejich ochranu před zneužitím podle zákona o ochraně osobních údajů. Evidované uzavřené pracovní či jiné smlouvy s těmito zaměstnanci a externími pracovníky lze doplnit o další důležité údaje potřebné k plánování rozvoje lidských zdrojů. V modulu Mzdy jsou vypočítávány mzdy a odměny zaměstnanců a společníků, včetně evidence souvisejícího zdravotního a sociálního pojištění daní z příjmů. Za zmínku stojí schopnost systému pracovat s časově ohraničenými údaji, například se změnou pracovního poměru nebo jen příjmení či adresy zaměstnance od určitého data a jejich použití ve smlouvách a sestavách k danému datu.

Pokud společnost nevystačí s popsanými nabídkami uvedených modulů, může si pořídit externí systém Target S4, který je plně integrovatelný do Money S4. Ten je možno doporučit zejména účetním firmám, které vedou mzdovou agendu více firmám, či společnostem, které buď potřebují propracovanější systém personalistiky (včetně systému plánování rozvoje pracovních sil, evidence zdravotních prohlídek, vypracování systému hodnocení zaměstnanců, evidence návaznosti pracovních pozic na organizační strukturu firmy, schopnost automatických výpočtů nároků na dovolenou, věku odchodu do důchodu aj.), mají složitější agendu mezd (mzdový systém využívá složitější konstrukce odměn a prémií) či uvažují o propojení na docházkový systém. V systému lze také pracovat se směnovými kalendáři, evidovat příspěvky na penzijní připojištění či jiné zaměstnanecké benefity apod.). Součástí modulu Target je rovněž submodul Organizační schémata. Tento systém umožňuje podporu pružného přechodu na jiný systém organizace, umožňuje správu záležitostí, jako jsou hmotné zodpovědnosti, výhody a požitky jednotlivých zaměstnanců apod. Systém může být využit rovněž k definici pracovních míst s evidencí nároků na kvalifikaci a jiné požadavky, vhodných zájemců na jednotlivé posty apod. V modulu Target je možno spravovat i záležitosti spojené s bezpečností práce a organizací výchovy a vzdělávání zaměstnanců.

Další nadstavby a externí moduly

Pokud zmiňujeme Target jako jeden z možných z externích modulů, nelze opomenout (kromě již v modulu Majetek zmíněné schopnosti propojení s profesionálním účetním modulem Datev-Balance) také možnost provozovat internetový obchod prostřednictvím modulu JetWeb S4. JetWeb používá plnohodnotný redakční systém, k synchronizaci samostatné databáze internetového obchodu s Money S4 dochází řádově během několika sekund. Z funkcí, které nejsou v této oblasti samozřejmé, je možno zmínit fulltextové vyhledávání produktů, možnosti více jazykových mutací obchodu či napojení více e-shopů na jednu agendu. E-shop umožňuje také práci se slevovými kupony a jinými věrnostními systémy. V jednodušší podobě, včetně zaškolení, lze e-shop pořídit za částku již od padesáti tisíc korun.

K systému Money S4 je možno zakoupit také pokladní systém Prodejna SQL, jenž představuje robustní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen, počínaje jednoduchými obchody s jedním pokladním místem a rozsáhlými prodejními řetězci konče. Komfort obsluhy zajišťuje rozdělení Prodejny SQL do dvou základních částí – části prodejní a části manažerské. Prodejní část má uživatelské rozhraní podobné registračním pokladnám, jsou zde definována přímá PLU, část je optimalizovaná i pro použití dotykových displejů. V části jsou obsaženy tři základní panely – displej pro obsluhu, účtenku a klávesnici. Rychlost při obsluze zajišťuje tzv. chytrý snímač čárového kódu. Skener lze nastavit tak, aby vyhledával okamžitě položky označené čárovým kódem EAN, katalogovým číslem nebo číslem PLU, pokud jsou ve formě čárového kódu. Systém navíc rozpozná čárový kód přidělený zákazníkovi nebo váhový čárový kód. Manažerská část je určená pro nastavení všech parametrů prodeje a komunikace. Uživatelé definují přístupová práva, připojují externí součásti pokladního systému, tedy peněžní zásuvky, bankovní tiskárny, zákaznické displeje a nastavují způsob komunikace s ekonomickým systémem.


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP