Přihlášení ERP newsPřihlaste se k odběru newsletteru ERP news, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Partneři webu

ERP systémy na českém trhu - QI

Středa, 16 Září 2009 14:20

QI– systém s moderní technologickou koncepcí

qi-system

Informační systém QI má na českém trhu bezesporu významné postavení. Nedosahuje sice takového počtu referencí či oborových řešení jako jeho někteří tuzemští konkurenti, přesto je zcela výjimečný svou technologickou koncepcí, která jej řadí do světové špičky. To potvrzuje umístění společnosti DC Concept, výrobce systému QI, v seznamu Top 100 Vendors 2006 časopisu IT Week. Takového úspěchu se zatím nepodařilo dosáhnout žádnému dalšímu českému výrobci informačních systémů.

Jdeme jinou cestou

Společnost DC Concept byla založena v roce 2000 s cílem vybudovat společnost s rozsáhlou partnerskou sítí poskytující jedinečný informační systém. Její zakladatelé přitom zvolili přístup odlišný od všech ostatních českých konkurentů. Rozhodli se jít cestou budování nepřímého obchodního modelu. DC Concept tak působí na trhu jako firma zabezpečující vývoj systému, přičemž implementaci systému ponechává výhradně na partnerské organizace. Proto si také vystačí s 27 zaměstnanci, kteří mají na starosti obchodní záležitosti, rozvoj produktu a podporu partnerům. Tržby společnosti činí šedesát milionů korun, na rozdíl od konkurence se ovšem jedná téměř výhradně o příjmy z licencí, a ne implementačních služeb. Mezi partnery v současnosti patří třicet organizací, které se podílejí na implementaci systému, a sedm společností, které participují na jeho vývoji. V rámci partnerské sítě tak působí celkem 160 certifikovaných odborných konzultantů.

Komplexní řešení i dílčí aplikace

Systém QI je koncipován jako komplexní řešení kategorie ERP II pokrývající nejen interní, ale také externí a rozhodovací procesy organizace. Využití QI je velmi rozmanité napříč mnoha obory i firmami nejrůznější velikosti. Jeho více jak 470 referencí v České a Slovenské republice pochází z mikropodniků, malých, středních firem i velkých korporací. Těžiště zákazníků se pak nachází v segmentu středně velkých organizací do 250 zaměstnanců. K těm menším patří například společnost A.W. vyrábějící známé olomoucké tvarůžky, ke středně velkým ABEL-Computer zabývající se výrobou a renovacemi kazet pro počítačové tiskárny. Velkou implementaci představuje například společnost Tauris, největší masokombinát na Slovensku využívající pro provoz informačního systému clusterové uspořádání serverů.

Systém je v současnosti rozdělen na tři sta obchodních jednotek (business units), z nichž drtivá většina je použitelná samostatně, a nemusí být tedy nutně součástí robustního celku. Z aplikací QI si tak můžete vybrat například evidenci přijaté a odeslané pošty a využívat ji na třívrstvé architektuře pro stovky uživatelů. V případě potřeby ji lze dále doplňovat o další funkcionality a vytvořit tak zcela unikátní informační systém odpovídající procesům dané organizace.

Elastický systém

Se systémem QI je neodmyslitelně spjat pojem „elastický“, který však nebývá správně vysvětlován a pochopen. Seznamme se tedy s hlavní myšlenkou tvůrců QI podrobněji. Informační systémy se obvykle vyvíjely na základě vybrané primární oblasti, pro niž byly původně určeny. U tuzemských řešení to často byla účetní a ekonomická agenda, u některých světových systémů zase naopak plánování a řízení výroby, nebo dokonce řízení údržby a správa majetku. Jakmile však byla tato řešení dále rozvíjena do oblastí, s nimiž se původně nepočítalo, bylo nutné činit buď významné kompromisy, nebo systém od základů přepracovat. Tomu se chtěli tvůrci QI vyhnout, proto si od počátku dali za cíl vybudovat koncepci pro komplexní informační systém, jehož další rozvoj by nebyl nijak významně technologicky limitován.

Zároveň si však uvědomovali, že samotná koncepce systému nestačí, chtějí-li účinně konkurovat na trhu etablovaným dodavatelům a jejich produktům. Proto se „elastičnost“ snažili zakomponovat do dalších důležitých oblastí – obchodního modelu, o němž jsme již hovořili a licenční politiky, která by byla maximálně přizpůsobivá požadavkům zákazníků.

Jak se tvořil datový model

Vývoj QI byl započat se záměrem co nejlépe a nejúplněji zmapovat a namodelovat vztahy mezi jednotlivými podnikovými činnostmi. Pro datový model byly definovány subjekty (lidé jako uživatelé, organizace atd.), statické objekty (budovy, materiál, výrobky atd.), jejich uložení v logicky správných souvislostech a vztahy mezi nimi, a to od nejobecnějších až po ty specifické. Následně byly popsány akce – aktivity, u nichž lze charakterizovat jejich průběh v čase a sledovat například i náklady na ně vynaložené. Veškeré změny uskutečňované mezi subjekty byly zachycovány pomocí dokladů. Takto zobecněný model je pak možné využít pro namodelování téměř jakékoliv úlohy v oblasti ERP aplikací, a navíc od nich jednoduše a pružně odvozovat funkčnosti zcela nové.

qi-1
Obr. 1: Koncepce datového modelu QI a její srovnání se standardními systémy

Tomu napomáhají také možnosti práce s atributy, respektive vlastnostmi jednotlivých objektů. Ty lze opět zobecnit (jméno firmy, uživatele, zákazníka, dodavatele) a pracovat s nimi v libovolné hierarchické úrovni, přičemž detailnější odlišení zabezpečí atributy pro menší specifické množiny (např. firma má IČ, uživatel nikoliv). Systém QI je přitom specifický tím, že pracuje s oddělenými objektově uspořádanými daty a algoritmy, které nad nimi lze uplatňovat, ať už jde o algoritmy klasicky strukturované, nebo využívající objektových vlastností programovacích nástrojů.

QI Builder – klíčový nástroj elasticity systému

Není zcela obvyklé, aby součástí informačního systému byl silný vývojový nástroj, jehož prostřednictvím by vývojáři mohli měnit datový model za plného provozu. Takovým prostředím je tzv. QI Builder, který umí věrně modelovat podnikovou realitu. Dokáže rovněž vyvíjet a upravovat databázové aplikace bez nutnosti programování. Napomáhá mu přitom grafický nástroj pro zobrazení a modifikaci objektového datového modelu a generátor obrazovkových formulářů, tiskových výstupů a exportů dat. QI Builder disponuje také makrojazykem, aby bylo možné zajistit aplikační logiku.

Vývojový nástroj umožňuje tři druhy úprav. Ten první je přístupný uživatelům po zaškolení. Umožňuje úpravy vzhledu tisku, obrazovkových formulářů. Neobsahuje ale modifikace standardní funkčnosti uživatelského rozhraní, jako jsou definice vlastních filtrů, třídění apod. Druhý typ úprav zahrnuje dodatečné úpravy, například doplňování dat na úrovni nových sloupců do tabulek (nových atributů objektových tříd), nebo i doplňování nových datových tříd. Nejvyšší úroveň úprav zajišťuje rozšiřování systému o nové funkce. Tu však mohou používat pouze vyškolení a certifikovaní pracovníci výrobce systému, popřípadě partnerských organizací. Na straně zákazníka i pro jednodušší úpravy pak používají QI Builder spíše vyškolení správci systému než koncoví uživatelé.

Výhody objektové koncepce

Celostní přístup k vytvoření informačního systému se skutečně vyplatil. Zatímco typické rozsáhlé ERP řešení obsahuje desítky tisíc datových tabulek a pro každou jednotlivou aktivitu má vymezený zvláštní relační vztah (např. fakturaci s konkrétním odběratelem), systém QI vychází při využití stejné funkcionality z jedné nadefinované vazby, což jej činí jednodušší a přizpůsobitelnější. Technologie nazývaná QI Data Network Technology navíc umožňuje přímo za provozu systému modifikovat dynamicky se měnící podnikové procesy i toky dokladů.

qi-2
Obr. 2: Členění procesu a procesní diagramy v systému QI

Tento skutečně objektový přístup vede nejen k výraznému zjednodušení celé struktury, ale také ke snížení objemu dat. Systém tak zaručuje nulovou redundanci dat, každou položku (např. jméno zákazníka) totiž obsahuje jen jedenkrát. Veškerá jeho funkcionalita jakéhokoliv implementovaného rozsahu funguje vždy nad jednou datovou základnou, respektive databází a celým datovým modelem, z něhož může využít vše, co je třeba. Ukládá však do něj jen relevantní data a v potřebných souvislostech.

Minimalizace nákladů na vlastnictví

Objektová koncepce zahrnující veškeré modely vazeb také šetří kapacity vývojářů. Umožňuje totiž většinu nových funkcionalit pouze nastavit bez nutnosti customizace. Technologické oddělení objektů vlastního systému QI od těch, které používá zákazník v rámci zakázkových úprav, významně pomáhá snižovat celkové náklady na vlastnictví. QI umožňuje průběžně provádět upgrady a přitom zachovat nezávislost, a tedy bezchybnou funkčnost naprogramovaných úprav. V této charakteristice si QI zachovává odstup především od těch systémů, které neoplývají bohatou funkcionalitou ve standardní verzi a jsou u zákazníka často upravovány na míru.

qi-3
Obr. 3: Nezávislost zakázkových úprav na centrálně vyvíjených aplikacích QI

Integrace aplikací

QI přistupuje originálně i k propojování aplikací, které v praxi znamená nejen určité technické překážky, ale především náklady vynaložené na analýzu a práci programátorů. Napojení externí komponenty do systému vyžaduje definování rozhraní a způsobů komunikace vně i dovnitř aplikace. Jak se s tímto problémem vypořádali tvůrci QI? Především postavili moduly systému nad skutečně jednou datovou základnou, aniž by se později museli zabývat jejich synchronizací. Samotné napojení QI na další aplikace pak funguje třemi způsoby: přímým přístupem do databáze, přes speciální komponentu QI IC (Internet Connector) poskytující standardizované rozhraní nebo pomocí webových služeb.

qi-4
Obr. 4: Komunikace systému QI pomocí webových služeb

Architektura systému a použité technologie

Základem systému QI je třívrstvá architektura klient/server. Podporovány jsou databázové stroje Microsoftu (SQL Server od verze 2000 a výše), připraven je rovněž provoz nad platformami Oracle (10g a vyšší) a Sybase ASE (5.12 a vyšší). Aplikační server je z hlediska výkonu nenáročný, na straně klientů lze efektivně využít i mnoho let staré pracovní stanice s Pentiem 75 a Windows 98, pro něž je systém průběžně testován. Na straně serveru jsou podporovány operační systémy Microsoftu včetně 64 bitové verze.

qi-5
Obr. 5: Architektura systému QI

Přístup k systému zajišťuje technologie tlustého i tenkého klienta, nasazení konkrétního typu záleží na analýze a návrhu konkrétní aplikace. Systém je optimalizován pro terminálový přístup, někteří zákazníci, jako například akciová společnost Seko EDM, využívají dokonce hostingových center, k nimž se připojují přes terminálový server. QI podporuje rovněž mobilní přístup, a to dvěma způsoby. Systém buď běží na mobilním zařízení (PDA) přes terminálovou službu, nebo využívá aplikace vytvořené partnerskou organizací napojené na QI.

qi-6
Obr. 6: Přístup k aplikacím prostřednictvím webu

Architektura zaručuje QI nejen vysokou úroveň výkonnosti, ale i bezpečnosti. Data jsou na přání zákazníka v systému šifrována a ochrana citlivých informací je zabezpečena pomocí přístupových práv. Maximální míra bezpečnosti je dána pokročilou technologií, která zajišťuje konzistenci dat i v případech, kdy je systém vystaven například výpadkům elektrického proudu nebo jiným extrémním vlivům.

Konfigurovatelné prostředí a základní nabídka

Pracovní prostředí QI je konfigurovatelné ve dvou úrovních – pro organizaci a pro jednotlivé uživatele. To se týká jak aplikací, tak nástrojů používaných ve všech součástech systému. Uživatelské rozhraní je standardizované, vývojáři výrobce i partnerů musí dodržovat normy tak, aby základní vlastnosti a principy zůstaly po případných úpravách stejné. Celkové chování systému odpovídá zvyklostem z prostředí Microsoft Windows. Jen pro zajímavost: z důvodu snadné instalace a následné údržby v podnikových sítích s mnoha počítači systém QI nepodporuje zápisy do registrů Windows.

QI se vyznačuje intuitivním ovládáním přes typickou stromovou nabídku, v níž jsou dostupné pouze ty funkce, které byly pro danou implementaci či uživatele nastaveny. K dispozici jsou rovněž ikony a zástupci na ploše. Zároveň uživatelé mohou pracovat s předefinovanými funkčními klávesami, které je možné opět nastavit dle konkrétních požadavků. Formuláře lze uzpůsobit individuálně, záleží pouze na dohodě s analytikem systému.

Některé důležité vlastnosti a funkce

QI umožňuje nadstandardně rychlou odezvu při zpracování mnoha agend. Díky svému úspornému datovému modelu dovoluje provést indexaci mnoha různých údajů, takže vyhledávání v systému je skutečně velmi rychlé. Vyhledávání je navíc doplněno různými filtračními nástroji.

Uživatel má možnost vybrat si z množiny předdefinovaných filtrů. Může si také připravit vlastní filtry skládající se z typických složených podmínek. Filtry lze propojit s dalšími možnostmi třídění u těch formulářů, u nichž existují „objektové příslušnosti“. Jde například o podmnožiny pod obchodními partnery, jako jsou konkurenti, odběratelé atd. Takovou skupinu si uživatel vybere a pak pracuje (filtruje, třídí) pouze s daty, které jí náleží.

Mohli bychom uvést celou řadu dalších vlastností, které poskytují vysoký uživatelský komfort. Zmiňme alespoň jednoduché třídění dat, které lze vyvolat kliknutím na hlavičku sloupce, rychlé vyhledávání nad libovolným údajem nebo kontextovou nápovědu, kterou je možné aktivovat opět kliknutím myši na příslušný objekt.

Funkcionalita systému a oborová řešení

QI je nasazován jak v obchodních, tak výrobních a servisních organizacích. Umí řídit hodnototvorný řetězec a podpůrné procesy (ekonomika a personalistika) v oblasti procesní i diskrétní výroby, a to včetně technické přípravy výroby. Zahrnuje řízení důležitých interních oblastí, jako jsou údržba a správa majetku, skladové hospodářství či řízení projektů. Podporuje rovněž externí procesy v oblasti podpory prodeje, marketingu, servisních služeb a elektronického obchodování. V současnosti jsou pro QI k dispozici odvětvová řešení pro automobilový, strojírenský, potravinářský průmysl a zdravotnictví. Specialitou je podpora subvertikál, jako jsou vodárenství, výkup surovin, správa budov a projektové inženýrství.

qi-7
Obr. 7: Projektové řízení v systému QI

Systém je rozdělen na aplikační jádro a moduly. Součástí aplikačního jádra jsou obecně využitelné entity, jako například seznam států, krajů, obcí, měn, měrných jednotek atd. Proto také funkčnost aplikačního jádra není nijak licencovaná, zatímco moduly, respektive obchodní jednotky (business units) ano.

Licenční politika

Licence jsou poskytovány na současně pracující uživatele. Zajímavým rozdílem oproti jiným ERP produktům je, že práva na užívání QI se poskytují podobně jako například služby mobilního operátora – časově omezené s možností změny. V průběhu užívání je možné například rozšiřovat nebo i zužovat funkcionalitu, respektive licenci na danou obchodní jednotku. Zákazníci tak mohou službu promítat rovnou do nákladů a pružně v čase řídit objem investic do informačního systému. Jednotlivé platby přitom zahrnují nejen poplatky za používání QI, ale také za jeho údržbu. Maintenance si zákazník opět může uzpůsobit dle požadavků a servisní služby pružně měnit. S platebním kalendářem je to podobné, úhrady za licence a služby je možné nastavit ročně, čtvrtletně i v kratších, například měsíčních časových intervalech.

Systém QI je nabízen jako integrovaný celek, po modulech či obchodních jednotkách. Výrobce poskytuje rovněž QI Start Edition – cenově zvýhodněnou konfiguraci, do níž je možné zahrnout cokoliv z nabízené funkcionality s výjimkou plánování a řízení výroby, technické přípravy výroby, správy majetku a vývojových nástrojů. Tato verze je zaměřena na minimální náklady spojené s provozem informačního systému. Využívají ji menší zákazníci i velké organizace, které si mohou vyzkoušet výhody plnohodnotného ERP systému a později přejít na jeho komplexní implementaci. Důležité je, že odlehčená verze systému QI není nijak omezena v dalším rozšiřování.

 

Hana Klčová je analytičkou Centra pro výzkum informačních systémů, odbornou asistentkou Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a konzultantkou poradenské společnosti CVIS Consulting.

Petr Sodomka je předsedou Centra pro výzkum informačních systémů, docentem Fakulty managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně a jednatelem poradenské společnosti CVIS Consulting.


 
další články o ERP

Na co se zaměřit při výběru ERP?

 

Výmluvy, proč nový ERP "nefunguje"

 

Proč neodkládat inovaci ERP