E LINKX
Helios

Přihlášení ERP NewsPřihlaste se k odběru newsletteru ERPnews, ve kterém pravidelně rozesíláme ty nejzajímavější články ze světa ERP.Kodys - Honeywell
IT Systems - předplatné

Tematické seriály

Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

BERGHOF

Partneři webu

Trendy v ERP

Středa, 16 Září 2009 15:29
trendy-erpTrendem ve vývoji podnikových informačních systémů bylo po dlouhá léta neustálé rozšiřování jejich funkcionality. Tento trend vyplýval především z požadavků zákazníků na co nejširší pokrytí všech podnikových agend a procesů. V současné době se od neustálého zvyšování funkcionality a z toho plynoucího narůstání složitosti ERP systémů upouští a trendem je integrace. Moderní informační systém si v sobě ponechává hlavně funkce, pro které byl původně vytvořen – informační podporu podnikových procesů včetně evidence všech potřebných dat. Další funkcionalita se řeší integrací s dalšími specializovanými produkty.

Otevřenost

K takovému fungovaní musí být samozřejmě moderní systém otevřený ke svému okolí a musí mít možnost různých propojení s dalšími systémy, například pomocí dnes již rozšířených webových služeb. Příkladem takového převzetí určité specifické funkcionality je reporting. Ten je u ERP systémů většinou řešen vlastním prostředím pro vývoj a správu sestav, které má většinou velmi omezené možnosti pro tvorbu reportů podle požadavků uživatelů, nehledě na náklady spojené s jejich vývojem, nedostatkem specialistů vyškolených pro specifický nástroj apod. Pokud však systém využívá pro reporting některý z široce rozšířených nástrojů, pak uživatel dostane sestavu přesně podle svých požadavků, a mnohdy si ji i zvládne vytvořit sám, a firma také ušetří nemalé prostředky a především čas. Dalšími příklady trendu integrace namísto dalšího rozšiřování funkcionality jsou oblasti workflow, specializovaných softwarů pro určitou specifickou činnost společnosti a podobně.

Podpora uživatelů

Kromě integrace je trendem také usnadnění, a hlavně podpora práce uživatelů, protože pouze systém, který budou uživatelé skutečně používat, přinese firmě rychlý návrat vložených investic. Podporou uživatelů je u informačních systému zejména poskytnutí relevantních informací sloužících jako podklad pro každodenní rozhodování. Tato oblast je řešena celou řadou nástrojů nazývaných business intelligence. Jejich základními úkoly je monitorovat, analyzovat a plánovat podnikové procesy. Při monitorování stavu podniku, zejména finančního, se využívají dvě skupiny nástrojů: reportovací a on-line sledování klíčových ukazatelů výkonnosti. První ze zmiňovaných nabízejí široké možnosti pro vytváření, správu a používání sestav. Sestavy jsou vytvářeny v jednotném prostředí manuálně nebo pomocí průvodců. Sestavy je možno prohlížet, tisknout, exportovat do různých formátů, automaticky rozesílat elektronickou poštou v určitých časech, případně u dynamicky se měnících sestav je možné prohlížet jejich historii. Sledování klíčových ukazatelů neboli scorecarding je nástroj, který poskytuje okamžitý pohled na stav podniku v definovaných ukazatelích založených většinou na porovnání aktuálního stavu s plánovaným, doplněných o grafické symboly a prezentovaných na podnikovém intranetu. Analytické nástroje na rozdíl od reportingu nezobrazují pouze určitý stav hodnot, ale pomáhají nám odpovědět na otázky typu „proč tato situace nastala“ a „co se bude dít dále“. Základem analýzy jsou data z různých zdrojů, neboť k dobré analýze potřebujeme nejen firemní data z informačního systému, ale je potřeba je doplnit i o další datové zdroje, které umožňují lepší stanovení trendů. Data jsou vhodně agregovaná a uložená ve formě tzv. OLAP (on-line analytical processing) kostek. Nedílnou součástí analýz služeb je data mining, což je komplex algoritmů a modelů sloužící k hledání závislostí mezi daty. Po analýze logicky následují plánovací procesy. V této oblasti nám manažerské informační systémy nabízí velkou podporu při tvorbě finančních a obchodních plánů, rozpočtů, plánů investic a podobně. Samozřejmostí je automatické generování těchto plánů na základě údajů z minulých období a jejich extrapolace podle zjištěných trendů, simulace různých variant rozpočtů.

Integrace se správou dokumentů

Protože potřebná data nejsou uložena pouze strukturovaně v ERP systémech, ale většina se jich nachází mimo, je nutné zajistit jejich správu. K tomu slouží integrace s nástroji na správu dokumentů, které se postarají o uložení, archivaci, oběh, verzování dokumentů atd. Propojením s daty v ERP získá uživatel jedinečnou možnost rychlého přístupu ke všem doplňujícím informacím. Pokud má uživatel možnost ke každému záznamu vidět okamžitě nejen seznam relevantních dokumentů, ale i možnost si je zobrazit, výrazně se zvýší jeho produktivita a zkrátí rychlost odezvy na případné dotazy zákazníků nebo kolegů.

Mobilita a webové technologie

Abychom plně využili potenciál ERP systému a samozřejmě také investice do něj vložené, je potřeba umožnit různé přístupy různých druhů uživatelů. Průzkumy udávají, že pouze patnáct procent zaměstnanců má přístup k ERP. Je to způsobeno zejména tím, že svoji pracovní činnost vykonávají mimo kancelář. Do moderních podnikových systémů lze přistupovat jak přes klasického klienta (aplikaci), tak přes webové rozhraní určené zejména uživatelům, kteří data pouze prohlížejí, ale i například z mobilních zařízení typu chytrých telefonů, PDA apod. Poslední uvedená možnost rozšíří uživatele právě o ty, kteří jsou v terénu, skladech, u zákazníků nebo ve výrobních halách, ale rychlým zadáním aktuálních dat a také přístupem k informacím dokážou zefektivnit náklady vložené do informačního systému.

CRM funkce v ERP systému

Příkladem, kdy nelze jednoznačně říci, zda je lepší prohlubování funkcionality nebo integrace, je oblast CRM. Dnes má většina ERP systémů svůj vlastní modul, který se touto oblastí zabývá. Tyto moduly většinou pokrývají přibližně osmdesát procent CRM funkcionality. Pro určité typy podniků je tento stav vyhovující. Pokud bychom chtěli udělat v ERP modul, který by pokrýval celé CRM, většinou narazíme na problémy spojené se samotným principem ERP systémů, tedy především jejich nutností jednoznačného popisu určité skutečnosti. Dalším potenciálním problémem může být například požadavek na off-line provoz apod. Pro podniky s komplexními požadavky na CRM se tedy opět jeví jako lepší cesta použít integraci mezi specializovaným CRM a ERP systémem. Tato integrace pak v sobě spojuje jak část technologickou, tak samozřejmě procesní, tedy takové nastavení procesů, aby se data zadávala vždy pouze na jednom místě. To ale platí pro integraci ERP s okolím obecně.

Specifika implementace v menších podnicích

Trend vytvoření integrovaného informačního systému, který bude pro činnosti přímo nepokryté ERP systémem používat standardní nástroje, bude platit stejně pro velké i malé podniky. Pouze se při implementaci použijí nástroje odpovídající nárokům toho kterého podniku. U malého, dynamicky se rozvíjejícího podniku to naopak umožní, aby informační systém postupně rostl s potřebami rozvoje. Naopak výrobci systémů, kteří se snaží mít svůj produkt co nejkomplexnější, mají v malých a středních podnicích problém s jejich implementací, protože se takový systém jen velmi obtížně přizpůsobí tomuto prostředí.

Software jako služba

V současné ekonomické situaci lze také pro některé části informačního systému využít SaaS model. Zvláště v dnešní době, kdy podniky velmi dbají na optimalizaci svých finančních toků a kdy se bude jednorázová velká investice do informačního systému těžko prosazovat, je to vhodný způsob, jak pořídit moderní systém, který přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy a optimalizaci podnikových procesů. Pokud je takový systém správně nastaven a nadimenzován, běžný uživatel nepozná, jestli se jedná o systém běžící uvnitř firmy nebo systém hostovaný. Problémem není ani integrace s firemní infrastrukturou, kterou lze řešit například pomocí webových služeb.

Shrnutí

Závěrem lze tedy říci, že současný trend v podnikových informačních systémech jednoznačně směřuje k integraci ERP systému, který tvoří logický základ se specializovanými řešeními pro další oblasti. Takové integrované řešení se pak skládá z IT infrastruktury, databáze, samotného ERP/CRM systému, klientských aplikací typu poštovního klienta, textového a tabulkového procesoru. Celé to pak může být zastřešené firemním intranetem, který slouží jako jednotné uživatelské rozhraní všech produktů a může poskytovat další služby, jako správu dokumentů a pokročilé vyhledávání ve všech součástech integrovaného řešení. Důležitým kritériem při výběru je volba jednoho dodavatele – systémového integrátora a samozřejmě produktů, které spolu nativně spolupracují.

Pavel Šlesingr

Autor pracuje jako technologický specialista divize podnikových řešení Microsoft Dynamics.


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci
 
další články o ERP

Automatizace procesů v ERP

 

Kritická místa ERP projektů

 

Digitální transformace a ERP